december 2014

woensdag 22 oktober 2014

Verantwoording

Dit dashboard geeft uitleg over de scores en de kwaliteit van de achterliggende data. Die data zijn te vinden in bijgaand databestand. Sommige cijfers geven een betrouwbaar beeld, terwijl ze in andere gevallen indicatief zijn. Aan de scores kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Nuances
Dit overzicht toont gemiddelde cijfers en gaat dus voorbij aan heel veel nuances. Bij iedere cijfer is wel een kanttekening te plaatsen. Zo is de uitstoot per reiziger sterk afhankelijk van het aantal inzittenden en de aandrijving. De kosten van de aanleg van infrastructuur variëren sterk: bruggen en tunnels zijn duur en ook de grondprijs varieert sterk. En er zijn veel regionale verschillen in vervoerwijze, wagenpark, kosten, kwaliteit en beleving van het openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Tot slot zijn er veel verschillen tussen bus, tram en metro. Omdat dit onderscheid niet wordt gemaakt in veel databronnen, zijn deze verschillen vaak niet inzichtelijk.

Dit dashboard schetst de hoofdlijn op basis van gemiddelde cijfers. Waar mogelijk zijn de cijfers uitgedrukt in reizigerskilometers. Dat maakt het mogelijk om de impact te bepalen van veranderingen in reisgedrag. Met voertuigkilometers is dat niet mogelijk. Reizen met meerdere vervoermiddelen zijn niet meegenomen. Gedetailleerde gegevens zijn te vinden in het databestand.

Heeft u aanvullingen, suggesties of opmerkingen over het cijfermateriaal? Neem dan contact op met CROW-KpVV (mailto: Friso.metz@crow.nl).

Kwaliteit van de data
Dit dashboard is gebaseerd op data uit een groot aantal bronnen met wisselende kwaliteit. Daarom is bij de verschillende data aangegeven of de kwaliteit hoog, matig of laag is. Bij 'hoog' is de data afkomstig uit een betrouwbare bron, Bij 'matig' is er vaak sprake van aannames achter de cijfers of is de bron vrij oud. Bij 'laag' is er veelal sprake van expert guesses.

Milieucijfers
De cijfers over het milieueffect per reizigerskilometers komen uit STREAM. STREAM –personenvervoer 2014 geeft een overzicht van de emissiekentallen van het personenvervoer. STREAM is gebaseerd op cijfers uit 2011. Het rapport biedt tevens een inschatting voor 2020.

De emissies zijn uitgedrukt per reizigerskilometer. STREAM maakt het mogelijk om de emissies van vervoerwijzen te vergelijken en om footprint-berekeningen mogelijk te maken. STREAM is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
  • emissiecijfers over klimaat en luchtverontreiniging;
  • werkelijke uitstoot van voertuigen (i.p.v. uitstoot op basis van fabrieksgegevens);
  • emissies per reizigerskilometer;
  • datasets voor alternatieve brandstoffen;
  • correctiefactoren voor voertuigkenmerken en specifieke situaties, zoals het tijdstip van de rit (spits/ dal) en de bezettingsgraad van het voertuig;
  • klimaatemissies worden uitgedrukt in CO2-equivalenten. Naast CO2 gaat het om methaan (CH4) en lachgas (N2O);
  • klimaatcijfers zijn well-to-wheel (WTW), kortom: inclusief de productie van de energiebron;
  • luchtverontreiniging zijn tank-to-wheel (TTW), kortom alleen de verontreiniging op de plek van het vervoermiddel wordt meegenomen;
  • voor openbaar vervoer is er geen onderscheid tussen spits en dal gemaakt. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

UA-23873000-2